Termeni și conditii

Politica de prelucrarea a datelor

Confidențialitatea datelor și încrederea vizitatorilor sunt importante pentru MEWI Import Export Agrar Industrietechnik S.R.L (MEWI), unde respectăm intimitatea și dreptul la protecția datelor cu caracter personal ale clienților, potențialilor clienți și colaboratorilor noștri, în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal, Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 („RGPD”), precum și cu respectarea legislației romane și europene aplicabile în domeniu. Ne străduim să fim cât se poate de clari, concreți și transparenți în furnizarea de informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Tratăm cu responsabilitate această temă, iar prin prezenta politică dorim să vă informăm cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, să asigurăm transparență în ceea ce privește prelucrările de date incidente și dreptul de a decide singuri asupra modului în care sunt folosite informațiile pe care ni le comunicați.

MEWI este unicul deținător al informațiilor colectate prin intermediul acestui site.

Informațiile personale solicitate în cadrul formularelor site-ului sunt minimale, ele fiind necesare pentru a putea transmite utilizatorului oferte de preț sau lămuririle solicitate de acesta.

De asemenea, menționăm că vom utiliza toate datele și documentele pe care ni le transmiteți exclusiv în scopul pentru care ne-au fost transmise, în conformitate cu informațiile furnizate în această politică și cu legislația aplicabilă.

Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

„Date personale” se referă la toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă poate fi identificată direct sau indirect, în special printr-un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al persoanei fizice. Acestea includ numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail.

MEWI colectează, procesează și / sau folosește datele personale numai dacă acestea au fost furnizate voluntar, de exemplu atunci când vă înscrieți pentru servicii personalizate sau când trimiteți o solicitare prin intermediul site-ului. Datele personale vor fi utilizate, de asemenea, numai cu acordul dumneavoastră prealabil, pentru a vă trimite materiale de publicitate sau materiale destinate studiilor de piață.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, MEWI își asumă ca datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului https://mewi.ro să fie prelucrate cu respectarea următoarelor principii:

Legalitate, echitate și transparență – datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;

Limitări legate de scop – datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

Reducerea la minimum a datelor – datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

Exactitate – datele sunt exacte și actualizate, iar atunci când sunt inexacte vor fi șterse sau rectificate, considerând scopurile pentru care sunt prelucrate;

Limitări legate de stocare – datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifica sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate;

Integritate și confidențialitate – datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare;

Responsabilitate – datele vor fi prelucrate cu respectarea principiilor sus-menționate, iar MEWI își asumă responsabilitatea de a demonstra conformitatea prelucrării.

Colectarea și prelucrarea datelor

Prin navigarea și utilizarea site-ului nostru în funcție de specificul și scopul fiecărei prelucrări, intrăm în contact cu datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le folosim conform informațiilor de mai jos:

1. Newsletter

Cu scopul de a vă informa cu privire la noutățile, serviciile și produsele noastre și a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, colectăm adresa dumneavoastră de e-mail. Totodată, din motive de securitate și ca dovadă a consimțământului, adresa dumneavoastră de IP, data și ora înregistrării sau confirmării dvs. sunt salvate.

Veți primi cu regularitate buletinul informativ numai după confirmarea dumneavoastră. Datele salvate sunt utilizate exclusiv pentru a furniza acest serviciu în acord cu consimțământul dumneavoastră.

Vă puteți retrage oricând consimțământul, care va avea efecte pentru viitor. Datele colectate vor fi păstrate până la data la care vă veți retrage consimțământul privind primirea de comunicări comerciale din partea MEWI, când se vor șterge. Temeiul juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal este consimțământul dumneavoastră expres, exprimat prin bifarea activă a căsuței de accept.

2. Contact

Cu scopul de a putea comunica cu dumneavoastră și a vă răspunde solicitărilor, în cadrul secțiunii Contact vă colectăm date precum numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și, opțional, adresa de domiciliu. Acestea vor fi prelucrate intern de către colegii în măsură să vă ofere cele mai potrivite răspunsuri la solicitările dumneavoastră și vor fi păstrate pe durate de timp diferite, în funcție de conținutul solicitării dumneavoastră și de nevoia justificată de a deține aceste date.

Datele vor fi prelucrate doar în baza consimțământului dumneavoastră exprimat prin bifarea căsuței corespunzătoare și doar atât timp cât este necesar pentru a vă răspunde mesajului.

3. Navigarea pe site

Cu scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră privind navigarea pe site-ul nostru, dar și a produselor și serviciilor noastre, precum și al identificării și prevenirii riscurilor de securitate, folosim fișiere de tip cookie. Temeiul juridic al prelucrării este acordul dumneavoastră expres exprimat prin bifarea activă a căsuței de accept afișată în fereastra privind utilizarea de cookies la accesarea site-ului.

Transferul datelor

Posibilitatea de comunicare prin intermediul site-ului

Site-ul nostru web permite un contact electronic rapid și comunicarea directă cu noi, printr-o adresă de poștă electronică (adresa de e-mail). Dacă o persoană vizată ne contactează prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale transmise sunt stocate în mod automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către persoane vizate sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării acelei persoane. Nu există transfer de date cu caracter personal către terțe părți.

În scopurile menționate mai sus, MEWI poate divulga datele personale, după caz și justificat, și către alte terțe părți, cum ar fi: colegi din cadrul companiei și colaboratori, fie în Germania, fie în alte țări în care MEWI este prezentă; furnizori de servicii de marketing; furnizori de servicii de transport; furnizorii de servicii de găzduire/administrare/mentenanță site-uri; furnizori de alte servicii, entități care asistă MEWI în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, autorități publice, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Stocarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt transferate și stocate pe serverele netprotect SRL. Prin mijloace tehnice și organizatorice adecvate, datele de pe aceste servere sunt protejate împotriva pierderii, distrugerii, accesului, modificării sau partajării de către persoane neautorizate. Accesul la datele dumneavoastră este permis numai unui număr restrâns de persoane autorizate. Astfel de persoane sunt responsabile pentru suportul tehnic, de afaceri sau editorial al serverelor. Cu toate acestea, în ciuda verificărilor periodice, nu este posibil să se garanteze o protecție completă împotriva tuturor riscurilor posibile.

Transferul site-ului MEWI și înregistrările dumneavoastră de date pe internet este, în general, criptat.

Primirea și transmiterea datelor

Ca regulă generală, datele pe care ni le-ați furnizat nu sunt transmise terților. În special, datele dumneavoastră nu sunt transmise terților în scopurile publicității. Cu toate acestea, MEWI poate utiliza furnizorii de servicii pentru operarea acestor pagini web sau pentru alte produse MEWI. Datele personale pot intra în posesia unui furnizor de servicii în acest context. Selectăm cu atenție furnizorii noștri de servicii, în special în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor și luăm toate măsurile necesare în conformitate cu legislația privind confidențialitatea, pentru a asigura procesarea legitimă a acestora.

Drepturi în legătură cu datele cu caracter personal

1. Dreptul de acces la date

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea MEWI o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

2. Dreptul de rectificare a datelor

Persoana vizată are dreptul de a obține de la MEWI, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

De asemenea, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

3. Dreptul la ștergerea datelor

Persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, atunci când nu este incidentă una dintre situațiile prevăzute de Regulament, care permite refuzul cererii de ștergere a acestora.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea MEWI restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

Persoana vizata contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care permite să verificarea exactității datelor;

Prelucrarea este ilegală, dar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

MEWI nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

5. Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat MEWI într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ; prelucrarea se bazează pe un contract; prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

6. Dreptul de opoziție

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor sale, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

7. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, având dreptul de a cere și de a obține:

  • retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări efectuate prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
  • reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul anterior.

8. Dreptul de a se adresa justiţiei și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Nu ne asumăm răspunderea pentru conținuturile străine puse la dispoziție prin intermediul link-urilor și marcate ca atare. MEWI este exonerată de răspundere în ceea ce privește conținutul cu caracter ilegal, prezentarea de informații eronate sau incomplete, precum şi pentru daune provenite din utilizarea sau neutilizarea informațiilor conținute în aceste site-uri.

Exercitarea drepturilor

Drepturile precizate mai sus pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, transmisă online la adresa de e-mail online@mewi.ro. Pentru evitarea furnizării de informații către persoane neautorizate, conform procedurii interne de soluționare a acestor cereri, solicitantului i se vor putea cere informații suplimentare în vederea verificării identității/interesului/dreptului său de reprezentare.

Cererea va fi soluționată în cel mult o lună de la primire. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, MEWI oferind informații cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, MEWI va informa persoana vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Informațiile furnizate sunt oferite gratuit. În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, MEWI poate fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; fie să refuze să dea curs cererii.

Măsuri de siguranță privind prelucrarea datelor

Toate informațiile colectate prin intermediul site-ului www.mewi.ro sunt prelucrate cu respectarea principiilor menționate mai sus, la care sunt adăugate măsuri tehnice și organizatorice, care permit trasabilitatea și transparența privind prelucrarea datelor dumneavoastră. În relație cu împuterniciții prin intermediul cărora se pot prelucra datele cu caracter personal, MEWI ia măsuri necesare pentru a se asigura că aceștia îndeplinesc cerințele legale cu privire la protecția datelor și respectă standardele relevante, iar că la date are acces un număr limitat de persoane, restricționat la cele care au realmente nevoie să le acceseze în vederea executării obligațiilor contractuale.

Modificarea Politicii de confidențialitate

Această politică poate fi revizuită de fiecare dată când vor fi făcute schimbări pe site-ul www.mewi.ro sau atunci când se impune o revizuire, din alte motive.

Pentru orice întrebări cu privire la confidențialitatea datelor transmise de dumneavoastră prin intermediul site-ului nostru, nu ezitați sa ne contactați:

DN69 Timișoara-Arad, Km 22,

cod poștal: 307305 Orțișoara,

Jud. Timiș, ROMÂNIA

Tel: +40 372 566 647

Fax: +40 256 233 227

E-mail: online@mewi.ro